Produktet


Preformа(PCO 1810)
Тежина
19g
19g
21.5g
21.5g
24g
24g
34g
34g
36g
36g
39g
39g
42g
42g
46g
46g
48g
48g
52g
52g
29g
29g
40g
40g
Preformа(PCO 1881)
Тежина
14g
14g
17g
17g
22g
22g
27g
27g
32g
32g
36g
36g
40g
40g
44g
44g
46g
46g
49g
49g
Preformа(29/25)
Тежина
25g
25g
12g
12g
28g
28g
Preformа(30/25)
Тежина
15.5g
15.5g
30g
30g
35g
35g
Preformа(48/41)
Тежина
100g
100g
120g
120g
130g
130g
160g
160g